Ιπποθεραπεία σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π.)

Η Ιπποθεραπεία ως θεραπευτική δραστηριότητα  μπορεί να έχει πολύπλευρη θετική επίδραση (κινητική, συναισθηματική,  ψυχολογική)  στα άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση. Η δυναμική αλληλεπίδραση που δημιουργείται μεταξύ αλόγου και αναβάτη μπορεί να παρέχει  πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του. Για να πραγματοποιηθεί αυτό όμως  είναι απαραίτητη  η δημιουργίας ενός δομημένου πλαισίου εκπαίδευσης, μέσω του οποίου,η ράχη του αλόγου θα μπορεί να καταστεί μια δυναμική θεραπευτική επιφάνεια. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι το πυραμιδικό σύστημα εκπαίδευσης της προσέγγισης Hi.K.E.R.,  το οποίο, με την ενσωμάτωση των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης, αποσκοπεί στην βελτίωση των κινητικών και ψυχικών ελλειμμάτων που εμφανίζουν τα άτομα  με Ε.Π.   

Κατά την αποκατάσταση οι κύριοι θεραπευτικοί στόχοι που τίθενται για τα άτομα με Ε.Π. εστιάζουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας, μέσω της προώθησης της εκούσιας κίνησης και στην αύξηση του επιπέδου ανεξαρτησίας.  Ενσωματώνοντας την κοινή φιλοσοφία στοχοθέτησης στο πλαίσιο της ιπποθεραπείας, είναι απολύτως απαραίτητη  η εξατομίκευση του προγράμματος και η προσαρμογή των  παραμέτρων του θεραπευτικού πλαισίου (κίνηση αλόγου, θέσεις,  λαβες- χειρισμοί, κ.α.) στις ιδιαιτερότητες του ασθενή.

Το επίπεδο  λειτουργικότητας του ασθενή καθορίζει στην ιπποθεραπεία, τον σχεδιασμό του προγράμματος παρέμβασης.  Έτσι, σε παιδιά με βαριά μορφή Ε.Π. οι θεραπευτικοί στόχοι επικεντρώνονται  συνήθως στην διατήρηση των κεκτημένων κινητικών ικανοτήτων και στην πρόληψη των παραμορφώσεων,  ενώ στα πιο λειτουργικά παιδιά επικεντρώνονται στην αναχαίτιση των παθολογικών προτύπων στάσης και κίνησης και στην προώθηση των φυσιολογικών.

Κύριο σημείο αναφοράς για την δραστηριότητα της ιπποθεραπείας είναι η μετατόπιση που μεταφέρει η ράχη του αλόγου στον αναβάτη, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο  θεραπευτικό εργαλείο.  Μέσω αυτού έχουμε την δυνατότητα  να βελτιώσουμε πολλά κινητικά ελλείμματα που εμφανίζουν τα άτομα με ΕΠ, όπως η αύξηση της ισορροπίας, η βελτίωση της αδρής και λεπτής κίνησης, η αύξηση του μυϊκού συντονισμού, κ.α.

Έτσι, οι κύριοι θεραπευτικοί στόχοι που τίθενται μέσα από το πρόγραμμα ιπποθεραπείας είναι:

  •       Ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου
  •       Ανάπτυξη – βελτίωση έλεγχου κεφαλής και κορμού
  •       Βελτίωση ισορροπιστικών και προστατευτικών αντιδράσεων
  •       Αύξηση της κινητικότητας της λεκάνης
  •       Αναχαίτιση παθολογικών προτύπων στάσης και κίνησης
  •       Βελτίωση  αδρής και λεπτής κίνησης
  •       Αύξηση συμμετρίας σώματος
  •       Μυϊκή ενδυνάμωση  
  •       Πρόληψη παραμορφώσεων κ.α.

Νίκος Πολύζος  Φ/Θ, ΜΑ, Bobath – NDT, Senior Hi.K.E.R. instructor, Προϊστάμενος Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.,  Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.)

Κοινοποίηση σελίδας